ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน จัดทํา E-Catalog ให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์ เลือกซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นของขวัญในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่

เนื่องจากเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ นิยมเลือกซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นของขวัญ กรมการจัดหางาน โดยกองส่งเสริมการมีงานทํา ได้จัดทํา E-Catalog เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้าน ให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์ และมีช่องทางติดต่อสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งส่ง เสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
https://anyflip.com/homepage/jndrx