เกี่ยวกับเรา

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ประเภทวิทยาลัย : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ : วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ( อาคารชั่วคราว ) 44/1 หมู่ 2 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์ : (034)450-001-2
วันที่ก่อตั้ง : วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน : หลักสูตรปริญญา หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น
อักษรย่อของโรงเรียน : วชช.สค / SMKCC
สีประจำสถาบัน : สีน้ำเงิน