ทำเนียบผู้บริหาร

เผด็จ

นายเผด็จ เปล่งปลั่ง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เงา

ว่าง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เงา

นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

new

นางกนกอร โฉมเฉลา
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ณรงค์ศักดิ์

นายณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิจัย และนวัฒกรรม