ทำเนียบผู้บริหาร

นายเผด็จ เปล่งปลั่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เงา

ว่าง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

นางสุณัฐชา กุณาศล
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

new

นางกนกอร โฉมเฉลา
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ดร.ณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต วิจัย และนวัฒกรรม