ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม

ดร.ณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิจัย และนวัตกรรม

อาจารย์สุณัฐชา กุณาศล

รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิจัย และนวัตกรรม

นายศุภโชค โลกวิทย์

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวชนากานต์ วิริยะดามินทร์

เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

นายธีรกฤษณ์ ศิริพงษ์เวคิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุทธา ยิ้มเจริญ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางวันดี สว่างศรี

พนักงานทำความสะอาด