ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม

ดร.ณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิจัย และนวัตกรรม

อาจารย์สุณัฐชา กุณาศล

รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิจัย และนวัตกรรม

นายวีระสิทธิ์ พินจำ

ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นางขวัญวิมาน อาจโยธา

ครู

นางสาวชนากานต์ วิริยะดามินทร์

เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

นายศุภโชค โลกวิทย์

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายธีรกฤษณ์ ศิริพงษ์เวคิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุทธา ยิ้มเจริญ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางวันดี สว่างศรี

พนักงานทำความสะอาด