ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

(ปรัชญา คำขวัญ วัตถุประสงค์ นโยบายหลัก ค่านิยมหลัก ขีดความสามารถ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์)
ปรัชญา คือ “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาสพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง”

คำขวัญ “พัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรีตามแนวนโยบายแห่งรัฐ เตรียมความพร้อมของผู้เรียน และตรงตามความต้องการของชุมชน อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์เรียนรู้ตรงในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีคุณธรรมและความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ ดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ให้ดำรงไว้ และเกิดการถ่ายทอดในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อการพัฒนาองค์การด้วยระบบการบริหารจัดการที่เน้นหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พึ่งตน เองได้ และเป็นที่ยอมรับของชุมชน
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการสร้างพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาองค์การ สู่การบรรลุ ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ขีดความสามารถหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
นโยบายหลัก Underlying Policy = UP

ตอบสนองปรัชญา หลักการ วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนและนโยบายทางการศึกษาของรัฐ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการศึกษาทุกระดับความรู้แก่ประชาชนทุกวัยในกรอบของกฎหมายด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ชัดเจน เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์แห่งชุมชนและประเทศชาติ
มีการทำงานเป็นทีมและยึดหลักคุณธรรมและธรรมภิบาล (Good Governance) ในการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน
มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับด้วยการส่งเสริมคนเก่งและตอบแทนคนดีอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมพัฒนาวิทยาลัยชุมชนไปสู่เป้าหมาย
ค่านิยมหลัก (Core Value)

SMKCC แปลว่า

S = Service Excellence ให้บริการด้วยความเป็นเลิศ
M = Mutual Benefit เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน
K = Knowledge Management ด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้
C = Community Cooperation โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
C = Community Development เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนขีดความสามารถหลัก (Core Competency)

SMART แปลว่า

S = Systematic Thinking คิดอย่างเป็นระบบ
M = Morality มีคุณธรรม
A = Accountability สำนึกแห่งความรับผิดชอบ
R = Result Driven มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
T = Team Work ทำงานเป็นทีม

วิสัยทัศน์ : “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นผู้นำนวัตกรรมทางการศึกษาและอาชีพ เพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยบูรณาการกับภาคีเครือข่าย มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ(ปรับใหม่)

1. ให้บริการวิชาการด้วยกระบวนการการจัดการความรู้(Project Base) พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน
2. บริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระดับประกาศนียบัตรเพื่อประกอบอาชีพ
3. พัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาระดับอนุปริญญาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ และประกอบ อาชีพอิสระตรงตามสาขาวิชาชีพ
4. ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและนำเสนอเวทีระดับชาติและนานาชาติ
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความเข้มแข็งชุมชนด้วยกระบวนการจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความ ต้องการของชุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนและนำเสนอ เวทีระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล