หน้าแรก

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นผู้นำนวัตกรรมทางการศึกษาและอาชีพ

เพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยบูรณาการกับภาคีเครือข่าย มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”