สภาวิทยาลัย

นายสุรชัย โสตถีวรกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสภาฯ

นายสุภชัย งามสม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานสภาฯ

นายจุตติ กิ่งพะโยม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรังสรรค์ เจียระนัย

กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.สุธี วังเตือย

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

นางชลธิชา รุ่งแสง

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางสาววิชุดา ปานยินดี

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ