อนุกรรมการวิชาการ

นายเผด็จ เปล่งปลั่ง

ประธานอนุกรรมการวิชาการ

นายสมชัย ชวลิตธาดา

รองประธานอนุกรรมการวิชาการ

นายชาธิป  ตั้งกุลไพศาล

อนุกรรมการวิชาการ

นายธีระชัย บุญอารีย์

อนุกรรมการวิชาการ

นายอรรณพ  ชุ่มเพ็งพันธ์

อนุกรรมการวิชาการ

นายเอนก  ปานทิพย์

อนุกรรมการวิชาการ

นายอภิสิทธิ์  เตชะนิธิสวัสดิ์

อนุกรรมการวิชาการ

นางสาวดวงสมร เจียมวิจิตร

อนุกรรมการวิชาการ

นางสาวรัตฐา ไทรพงษ์พันธ์

อนุกรรมการวิชาการ

นางกนกอร โฉมเฉลา
ผู้ช่วยเลขานุการ