รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
หนังสือการรับรองคุณวุฒิ (ก.พ.) หลักสูตร การจัดการ (ลำดับ 20)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
หนังสือการรับรองคุณวุฒิ (ก.พ.) หลักสูตร การปกครองท้องถิ่น (ลำดับ 53)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)
หนังสือการรับรองคุณวุฒิ (ก.พ.) หลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรม (ลำดับ 19)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
หนังสือการรับรองคุณวุฒิ (ก.พ.) หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย (ลำดับ 21)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
หนังสือการรับรองคุณวุฒิ (ก.พ.) หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ลำดับ 17)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)
หนังสือการรับรองคุณวุฒิ (ก.พ.) หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ (ลำดับ )