ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยมีนายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
– เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
– เรื่อง แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
– เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงนบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร ณ วิทยาลัยุชมชนสมุทรสาคร
– เรื่องผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
– เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
– เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2566
– เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์ วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
– เรื่อง การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
– เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการเปิดเผยและการส่งข้อมูล การอุดมศึกษา