โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประจำปี 2567 ในเรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืน”