ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดเตรียมชุดเสื้อผ้า และจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการนำเสนอทีมชมรม TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดเตรียมชุดเสื้อผ้า และจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการนำเสนอทีมชมรม TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง