คณะทำงานเฉพาะกิจ เข้าพบปะพูดคุยกับบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือเยียวยาสถานการณ์ภายในของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะทำงานเฉพาะกิจ นำโดย ท่านเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยนายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบัน เป็นคณะทำงาน และนายเจริญชัย วงษ์จินดา รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันฯ เข้าพบปะพูดคุยกับบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กำกับ ติดตาม ความคืบหน้าการสร้างอาคารสำนักงานของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ให้คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือเยียวยาสถานการณ์ภายในของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรักใคร่สามัคคี ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร ผู้เรียนและประชาชน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร