ประชุมชี้แจงการจัดการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

งานประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ซึ่งหลักสูตรได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง โดยมีนายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิด