ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2566

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2566 โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ เห็นชอบผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและศักยภาพผู้สอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุนชนสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร