วันอังคารที่ 9 พ.ค. 2566 ประชุมบุคลากรวิทลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุนชนสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ รายงานการเบิกจ่ายงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566, รายงานผลการดำเนินโครงการ, รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์ วิทยบริการวิทยาลัยชุมชน, รายงานจำนวนผู้สมัครหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 1/2566, ผลการเข้าอบรม เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ, การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกาาใหม่ ปีการศึกษา 1/2566, การบริการจัดการด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุนชนสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร