การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยมี นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาฯ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาผู้บริบาลผู้สูงอายุชุมชน สาขาวิชาผู้บริบาลผู้สูงอายุชุมชน และเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566