วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “ BCG Model กับภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร”

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “ BCG Model กับภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร” ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร