รับสมัครนักศึกษา 1/2567

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 พฤษภาคม 2567

>> สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่ <<

สมัครด้วยตนเอง ดาวโหลดใบสมัคร 

กรณีมายื่นสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งวิทยาลัย

เอกสารที่ต้องเตรียม / ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2567

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 สัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่ํากว่า 17 ปี บริบูรณ์ ในวันเปิดรับสมัคร
1.3 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช. กศน. หรือเทียบเท่า
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครของวิทยาลัยชุมชน 1 ฉบับ (สามารถมากรอกเอกสารได้ทีวิทยาลัย)
2.2 สําเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) 1 ฉบับ
2.3 สําเนาใบระเบียนการศึกษา(ร.บ.)หรือใบสุทธิ 2 ฉบับ หรือหนังสือรับรอง(ในกรณีรอผลการศึกษา)ของสถาบันการศึกษาเดิม
2.4 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมถ่ายสําเนา 3 ฉบับ
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักศึกษา ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 4 รูป

2.6 บัตรประจําตัวคนพิการ 1 ฉบับ(ถ้ามี)
3. ติดต่อรับสมัคร

   – ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (สะพานปลา ถ. วิเชียรโชฎก ซอย 8 อ.เมืองสมุทรสาคร)

   – จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16.30 น. ณ สํานักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(ชั่วคราว) อ.บ้านแพ้ว

4. การยื่นใบสมัคร
กรอกใบสมัครด้วยลายมือ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
ยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร/ ส่งทางไปรษณีย์(กรณีสมัครทางไปรษณีย์)
5. อัตราค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 25 บาท ภาคเรียนละประมาณ 800 บาท
6. ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร

   – วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 44/1 ม.2 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
   โทรศัพท์ (034) 450001 – 2 โทรสาร (034) 450003