ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพของวิทยาลัยฯ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ