ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การจัดอรมกิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การจัดอรมกิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง