กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
กลุ่มกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร และแกนนำเครือข่ายองค์การนักศึกษา 3 องค์การ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ภายใต้งานแห่เทพเจ้าไซ้ซิ่งเอี๊ย ณ ศูนย์การค้าแลนด์มาร์ค มหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง