กิจกรรมผู้ควบคุมรถยกขนาดไม่เกิน 10 ตัน (โฟล์คลิฟท์) เพื่อเพิ่มและยกระดับทักษะ (Up skill/Re skill/New skill)

วันที่ 30-31 มกราคม 2567
สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดโครงการบริการวิชาการมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 2567 (Quick Win) ให้กับผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย พนักงานรายวัน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา แรงงานข้ามชาติ และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมผู้ควบคุมรถยกขนาดไม่เกิน 10 ตัน (โฟล์คลิฟท์) เพื่อเพิ่มและยกระดับทักษะ (Up skill/Re skill/New skill) ในการประกอบอาชีพของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และรองรับการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ระดับ 1 การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และรถยกจาก ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กระทุ่มแบน