โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสังคม (SAI) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ครั้งที่ 1”

วันที่ 27-28 มกราคม 2567
ดร.ณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม (อนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สังกัด วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร) เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสังคม (SAI) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ครั้งที่ 1” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี เครือข่าย วิจัย อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง : สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้จัดโครงการฯ