ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร