ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ โครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนจังหวัดสมุทรสาคร” และ โครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนริมคลองสุนัขหอนบนฐานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น”

วันที่ 25 มกราคม 2567
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ดร.วีรพันธ์ แช่ด่าน ดร.วีรวัฒน์ สุทธ์สุทัศน์ และ อ.มาริสา แก้วสุวรรณ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และด้านการประมวลผลภาพ (Image Processing) ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ โครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนจังหวัดสมุทรสาคร” และ โครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนริมคลองสุนัขหอนบนฐานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น” ณ พื้นที่ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร