พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันที่ 12 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร นำโดยนายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย ผศ.ดร.เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี และได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน อาทิ สถาบันการศึกษาทางไกล คณะศึกษาศาสตร์ฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อที่จะนำความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน โดยมีท่าน รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุลชัย รุ่งเรือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

ลิงค์รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/19qYhQ-1gqI_-6fhH6w0Izd3n5Wd5GyWg?usp=sharing