ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรมฯ นำชุมชนตำบลสวนหลวง และชุมชนอ้อมน้อย เข้าศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร นำชุมชนตำบลสวนหลวง และชุมชนอ้อมน้อย เข้าศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และเข้า Workshop หัวข้อเศรษฐศาสตร์ชุมชน และการจัดการธุรกิจชุมชนสมัยใหม่ ในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม