โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ปรับกระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาวิทยาลัย นายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และคณะบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ปรับกระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ