โครงการแผนปฏิบัติการเมืองสมุทรสาครน่าอยู่…มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนจำหน่ายและผู้รวบรวมวัตถุดิบจากวัชพืชและขยะทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นไม้ ดิน และปุ๋ย

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. นายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการแผนปฏิบัติการเมืองสมุทรสาครน่าอยู่…มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนจำหน่ายและผู้รวบรวมวัตถุดิบจากวัชพืชและขยะทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นไม้ ดิน และปุ๋ย จัดโดย สมาคมนักผังเมืองไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ณ ลานจอดรถสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร