ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการและอาคารเรียน คสล.๓ ชั้น วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)