สำนักวิชาการ

กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน

นางสาวจารุวรรณ บุญมี
นักวิชาการศึกษา

นางสาวขวัญวิมาน หวานดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมลพรรณ ดีเมฆ
ครูผู้ช่วย

นายพิพัฒน์ เพริดพริ้ง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวกชนิภา การประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวยุทธยา แก้วก่า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายกิตติศักดิ์ รักษาเชื้อ
เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล

กลุ่มจัดการศึกษา

นางสาวรัตฐา ไทรพงษ์พันธ์
ครูผู้ช่วย

นายชานนท์ ประชุมชื่น
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มกิจการนักศึกษา

นายณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน
ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นางสาวชนาการต์ วิระยะดามินทร์
เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

นายศุภโชค โลกวิทย์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

กลุ่มประกันคุณภาพ

นายเผด็จ เปล่งปลั่ง
ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นางกนกอร โฉมเฉลา
ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นางสาวยุทธยา แก้วก่า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียน