สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสุณัฐชา กุณาศล

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

นายวีรสิทธิ์ พินจำรัส

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพัสดุ

นายวีรสิทธิ์ พินจำรัส

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นายอรรถวัติ แก้วตา

ครู

นางสาวกชนิภา การประเสริฐ

ครูผู้ช่วย

นายชัชชสัญญ์ ปรีชา

นักวิชาการศึกษา

นายเอกพงศ์ ถึงนาค

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายหาญณรงค์ วิไลย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพิไลวรรณ ผลจันทร์

นักวิชาการพัสดุ

นายพิทยา พงษ์สุวรรณ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุจิรา เกตุแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายณัฐภัทร จุลสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางจิรัชญา กิจเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิเชียร สว่างศรี

พนักงานขับรถ

นายวิโรจน์ พุกกะนะวะนิช

พนักงานขับรถ

นางรดารัตน์ สินทะเกิด

แม่บ้าน

นางวันดี สว่างศรี

พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสุณัฐชา กุณาศล

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชงโค ยิ้มประเสริฐ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางกุสุมา ผลเจริญ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

เงา
นางสาวจิราพร เปินสมุทร

ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

นายวีรสิทธิ์ พินจำรัส

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นายชานนท์ ประชุมชื่น

ครูผู้ช่วย

นางสาวกชนิภา การประเสริฐ

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิไลวรรณ ผลจันทร์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศิริกัญญา ขุนล่ำ

เจ้าหน้าที่งานนโยบาย แผนและงบประมาณ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นายอรรถวัติ แก้วตา

ครู

นางสาวจารุวรรณ บุญมี

นักวิชาการศึกษา

นายกิตติศักดิ์ รักษาเชื้อ

เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล