สำนักงานผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวีรสิทธิ์ พินจำรัส

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นางประภัสสร นิ่มพินิจ

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นายณัฐภัทร จุลสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางจิรัชญา กิจเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางรดารัตน์ สินทะเกิด

พนักงานทำความสะอาด

นายวิเชียร สว่างศรี

พนักงานขับรถ

นายวิโรจน์ พุกกะนะวะนิช

พนักงานขับรถ

กลุ่มการเงินและพัสดุ

นางสุณัฐชา กุณาศล

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกุสุมา ผลเจริญ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวชงโค ยิ้มประเสริฐ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

เงา
นางสาวจิราพร เปินสมุทร

ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาววรรทณี เทศพุ่ม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพิไลวรรณ ผลจันทร์

นักวิชาการพัสดุ

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

กลุ่มแผนและโครงการ

นางประภัสสร นิ่มพินิจ

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นางสาวศิริกัญญา ขุนล่ำ

เจ้าหน้าที่งานนโยบาย แผนและงบประมาณ

นายชัชชสัญญ์ ปรีชา

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

นายรุ่งโรจน์ นาควาด

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจารุวรรณ บุญมี

นักวิชาการศึกษา

นายอรรถวัติ แก้วตา

ครู

นายกิตติศักดิ์ รักษาเชื้อ

เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล

กลุ่มเลขานุการสภา

นายเผด็จ เปล่งปลั่ง

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นางกนกอร โฉมเฉลา

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นางสาวขวัญวิมาน หวานดี

ครูผู้ช่วย

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวีรสิทธฺ์ พินจำรัส

ครูวิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

นายเอกพงศ์ ถึงนาค

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายหาญณรงค์ วิไลย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์