บัญชีผู้ใช้

รหัสผ่านต้องการเป็นสมาชิก
คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

สุ่มภาพจากอัลบั้มภาพ"กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช" 4 ธ.ค. 2556

komde
» ทดสอบเขียนเว็บบล๊อกครับ
admin
» เริ่มต้นการเขียนบล๊อก
admin
» ทดสอบระบบสร้างบล๊อก
<<อ่านบล๊อกทั้งหมด>>

15 July 2014
คู่มือการฝึกงาน ประจำภาคเรียน 1/2557
16 February 2012
คู่มือการเขียนโครงการวิชาการฝึกงาน
03 February 2012
แบบสรุปโครงการการเรียนรู้ของครูและนักศึกษาที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
03 February 2012
แบบฟอร์มโครงการเรียนรู้ของครูและนักศึกษาที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
11 January 2012
ระบบนำข่าว RSS ติดที่หน้า website ของท่าน
06 January 2012
ระเบียบการและใบสมัครเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2555
17 November 2011
ตารางเรียนสาขาการจัดการทั่วไป
30 June 2011
ตารางเรียนสาขาการปกครองท้องถิ่น
14 December 2010
ตารางเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14 December 2010
ตารางเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
<<ดูดาวน์โหลดทั้งหมด>>

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
เยี่ยมชมแล้ว: 1357 ครั้ง

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 173
ยังไม่ยืนยัน: 6
สมาชิกใหม่: loudtshi

ใช้งานวันนี้: 144
ออนไลน์: 1
ออนไลน์ สูงสุด: 107
สูงสุด ต่อวัน: 21591
เมื่อวาน: 1234
เดือนนี้: 16526
ทั้งหมด: 3002683
  • ทรงพระเจริญ
  • ตารางสอน2-2560
  • เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาการปกครองท้องถิ่น
Untitled Document
1. ชื่อหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
AssociateDegreeofArts in LocalGoverning
ชื่อย่ออ.ศศ. (การปกครองท้องถิ่น)
A.A. (LocalGoverning)

2. ปรัชญาของหลักสูตร
ผู้เป็นนักบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านการปกครองท้องถิ่น
2. เพื่อให้มีทักษะในเชิงปฏิบัติการด้านการปกครองท้องถิ่น
3. เพื่อให้ตระหนักในคุณค่ามีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อกิจการท้องถิ่นและ
เป็นพลเมืองที่ดี
4. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นไทยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
5. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและสร้างสรรค์
สิ่งใหม่
4.โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
4.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต
4.2 หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

5. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
5.1วิชาแกน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
ศศ0201
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
ศศ0202
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
ศศ0203
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
ศศ0204
หลักการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
ศศ0205
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
ศศ0206
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)

5.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
วิชาบังคับ20 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
ศศ0207
การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
ศศ0208
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
ศศ0209
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
ศศ0210
กลยุทธ์ในการทำงานร่วมกัน
3(2-2-5)
ศศ0211
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
3(2-2-5)
ศศ0212
ภาวะผู้นำ
2(1-2-3)
ศศ0213
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)

วิชาเลือกไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรหัส ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
ศศ0215
การบริหารงานคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
ศศ�0215�
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชนบทและเมือง
3(3-0-6)
ศศ�0216
การพัฒนาอย่างยั่งยืน���
2(2-0-4)
ศศ�0217�
การบริหารโครงการและงบประมาณ
3(3-0-6)
ศศ�0218�
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
ศศ�0219�
เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น�
3(3-0-6)
ศศ�0220�
เกษตรกรรมท้องถิ่นไทย�
3(3-0-6)
ศศ�0221�
อุตสาหกรรมท้องถิ่นไทย
2(2-0-4)
ศศ�0222�
ระบบการศึกษาไทย���
3(3-0-6)
ศศ�0223�
สุขอนามัยชุมชนท้องถิ่น�
2(2-0-4)
ศศ�0224�
ศาสนศึกษา�
3(3-0-6)
ศศ�0225�
การพัฒนาชุมชน�
2(2-0-4)
ศศ�0226�
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
ศศ�0227�
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว�
3(3-0-6)
ศศ�0228
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3(2-2-5)
ศศ�0229�
การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
ศศ�0230 ��
การจัดซื้อและจัดจ้าง�
3(3-0-6)

���������������
�������� วิชาการฝึกงาน�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�หน่วยกิต
���������������� รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศศ�0231�
การฝึกงาน
4(240)

��������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี��������������������������������������������������������������������� ��������������� ������ ไม่น้อยกว่า�3�หน่วยกิต
���� เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต